Anatematismele din Duminica Ortodoxiei

ANATEMATISMELE  DIN DUMINICA ORTODOXIEI

(fragment din Sinodiconul Ortodoxiei)

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, Făcătorul Cerului şi al pămîntului, văzutelor tuturor şi nevăzutelor. Şi întru Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul-Născut, Carele din Tatăl S-a născut mai înainte de toţi vecii. Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, Cel Deofiinţă cu Tatăl, prin Carele toate s-au făcut. Carele pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mântuire S-a pogorît din Cer şi S-a întrupat din Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut Om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, a pătimit şi S-a îngropat. Şi a Înviat a treia zi după Scripturi. Şi S-a Înălţat la Ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morţii, a Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de Viaţă Făcătorul, Carele din Tatăl purcede, Cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Carele a grăit prin prooroci. Întru Una Sfântă şi Catholicească (Sobornicească) şi Apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez întru iertarea păcatelor. Aştept Învierea morţilor. Şi Viaţa Veacului ce va să fie. Amin.

Precum Proorocii au văzut, Apostolii au învăţat, Biserica a primit, Învăţătorii au dogmatizat, lumea a încuviinţat, Harul a vădit, Adevărul s-a arătat, minciuna a fost izgonită, înţelepciunea a îndrăznit, Hristos a biruit, aşa cugetăm, aşa grăim, aşa propovăduim şi cinstim pe Hristos adevăratul Dumnezeul nostru şi pe sfinţii Lui, în cuvinte, în scrieri, în gândiri, în jertfe, în Biserici, în icoane, pe Unul slăvindu-L şi cinstindu-L, ca pe un Dumnezeu şi Domn, iar pe ceilalţi cinstindu-i pentru Stăpînul nostru obştesc ca pe adevăraţii Lui slujitori, acordându-le închinare potrivit relaţiei.

Aceasta este credinţa Apostolilor, aceasta este credinţa Părinţilor, aceasta este credinţa Ortodocşilor, această credinţă lumea a întărit.

Încă şi Soboarele Sfinţilor Părinţi şi Predaniile şi Scrierile lor împreună-glăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire, le primim şi le întărim. Precum pe cei care îşi cuceresc mintea sa întru ascultarea Dumnezeieştii descoperiri şi care s-au nevoit pentru Ortodoxie, îi fericim şi îi lăudăm. Aşa şi pe cei care se împotrivesc acestui adevăr şi care nu s-au pocăit Domnului care aşteaptă întoarcerea şi pocăinţa lor şi, urmînd Sfintei Scripturi şi de datinile Bisericii dintru început ţinîndu-ne, îi lepădăm şi îi dăm anatema.

 

1.Celor care tăgăduiesc fiinţarea lui Dumnezeu şi spun că această lume de la sine s-a făcut şi toate cele dintr-însa fără Pronia lui Dumnezeu şi din întâmplare se fac, Anatema (după fiecare anatemă, norodul repetă de trei ori cu glas mare „Anatema”).

2.Celor care grăiesc că Dumnezeu nu este Duh, ci trup; sau că nu este Drept, Mult Milostiv, Preaînţelept, Atotştiutor şi alte hule asemenea rostind, Anatema!

3.Celor care îndrăznesc să grăiască că Fiul lui Dumnezeu nu este Deofiinţă cu Tatăl şi nu este de aceeaşi cinstire cu El, asemenea şi Duhul Sfânt, şi care mărturisesc pe Tatăl, şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh nu ca pe Cel ce este Unul Dumnezeu, Anatema!

4.Celor ce nebuneşte grăiesc că nu a trebuit pentru mântuirea noastră şi spre curăţirea păcatelor noastre să vină în lume Fiul lui Dumnezeu în trup şi să primească patimă de voie, moarte şi Înviere, Anatema!

  1. Celor care nu primesc Harul răscumpărării propovăduit în Evanghelie ca singurul mijloc de îndreptăţire înaintea lui Dumnezeu, Anatema!

6.Celor care îndrăznesc să grăiască că Preacurata Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu, nu a fost înainte de naştere Fecioară, la naştere Fecioară şi după naştere Fecioară, Anatema!

7.Celor ce nu cred că Duhul Sfânt i-a înţelepţit pe Prooroci şi Apostoli şi printr-înşii ne-a vestit nouă calea adevărată spre pocăinţă şi a întărit aceasta cu minuni, şi că acum în inimile creştinilor ortodocşi vieţuieşte şi îi povăţuieşte pe ei la orice adevăr, Anatema!

8.Celor care tăgăduiesc nemurirea sufletului, sfîrşitul veacului, Judecata ce va să fie şi răsplata veşnică pentru faptele bune în ceruri, iar pentru păcate  osîndire, Anatema!

9.Celor care tăgăduiesc toate Sfintele Taine, de Biserica lui Hristos ţinute, Anatema!

10.Celor care tăgăduiesc Soboarele Sfinţilor Părinţi şi Predaniile lor care sînt într-un duh glăsuitoare cu Dumnezeiasca descoperire şi de  Biserica Ortodoxă Sobornicească cu blagocestie păstrate, Anatema !

 

11.Celor care cugetă precum că Împăraţii Pravoslavnici sînt ridicaţi în scaunul stăpînirii nu din deosebita pentru ei bunăvoinţă Dumnezeiască, şi la ungerea lor darurile Sfântului Duh spre primirea acestei mari chemări asupra lor nu se revarsă, şi astfel îndrăznind la răzvrătire şi viclenie împotriva lor, Anatema!

12.Celor care ocărăsc şi hulesc Sfintele Icoane pe care Sfânta Biserică le primeşte spre amintirea lucrărilor lui Dumnezeu şi a bine-plăcuţilor Lui, spre trezirea evlaviei celor ce le privesc pe ele şi a dorinţei de a-i urma, şi celor care le numesc pe acestea idoli, Anatema!

  1. Celor care îndrăznesc a strecura în Simbolul Credinţei o a doua purcedere a Duhului Sfânt – şi de la Fiul (Filioque)– arătând prin aceasta două cauze în unitatea fiinţială a Sfintei Treimi, Anatema!

14.Celor care nu cred şi nu mărturisesc că într-un singur ipostas al persoanei Mântuitorului Iisus Hristos sunt două firi desăvârşite: dumnezeiască şi omenească, neamestecate, neschimbate, neîmpărţite şi nedespărţite, Anatema!

15.Celor ce se ridică împotriva Bisericii lui Hristos învăţînd că ea s-a împărţit în  „ramuri” şi care spun că Biserica nu fiinţează în chip văzut, ci din „ramuri” şi schisme, din feluritele erezii şi credinţe mincinoase se va alcătui în viitor într-un singur trup, Anatema!

16.Şi celor care nu deosebesc adevărata Preoţie şi Tainele Bisericii de cele ale ereticilor, ci învaţă precum că ”botezul” şi ”euharistia” ereticilor sînt îndestulătoare pentru mântuire, Anatema!

17.Şi celor ce se află în unire(comuniune) duhovnicească cu aceşti eretici sau îi sprijină pe ei, sau apără noul lor eres ecumenist, închipuindu-l drept dragoste frăţească şi drept unire a creştinilor despărţiţi care, chipurile, se va întâmpla, Anatema!

Iar celor care s-au nevoit şi se nevoiesc pentru Ortodoxie în cuvînt, scrieri, învăţături, suferinţe şi viaţă bine plăcută lui Dumnezeu, ca unor apărători şi lucrători ai Acesteia, Biserica lui Hristos, săvîrşind pomenirea de peste an, strigă, veşnica lor pomenire.

 

 

1.Lui Arie, întâiul luptător împotriva lui Dumnezeu şi începătorul eresurilor, Anatema!

2.Lui Petru Gnafevs, celui fără de minte, care zice „Sfinte fără de moarte, Cel Ce Te-ai răstignit pentru noi…”, Anatema!

3.Lui Macedonie, necredinciosul şi pnevmatomahul şi lui Nestorie, prigonitorul de Dumnezeu, care a spus că Sfânta Treime a pătimit, precum şi necredinciosului şi nebunului Valentin, Anatema!

  1. Nebunilor Pavel de Samosata şi Teodot, şi celor de un gând cu el, şi celuilalt Nestorie, Anatema!
  2. Lui Petru, înfricoşătorul eretic, care a fost numit şi Lykopetru, adică lupul-Petru, lui Eutihie şi Savelie rău-cugetătorilor, Anatema!
  3. Lui Iacov Armeanul (Zanzalo), lui Dioscor Patriarhul Alexandriei şi lui Sever Patriarhul Antiohiei, necredincioşilor, împreună şi lui Serghie, Pavel şi Pir, cei de un gând cu ei, împreună şi lui Serghie, ucenicul lui Lykopetru, Anatema!

7.Lui Varlaam şi Achindin, precum şi adepţilor şi urmaşilor lor, Anatema!

8.Lui Francisc I, decăzutului ereziarh, care, potrivit Canoanelor, nu este papă şi patriarh al Romei celei vechi şi celor care se împărtăşesc cu el, Anatema!

9.Lui Martin Luther, lui Jean Calvin, lui Ulrich Zwingli, şi lui Henric al optulea, necredinciosului rege, şi celor care s-au adunat împreună cu ei, ramificaţiilor eretice ale protestantismului, Anatema!

10.Celor care neagă şi hulesc Preasfânta, Cea Deofiinţă, Nedespărţita şi de Viaţă-Făcătoare Treime, rabinilor iudaismului, musulmanilor şi membrilor Societăţii anonime de broşuri „Turnul de veghere” a Martorilor lui Iehova, Anatema!

11.Celor care resping Sfintele Sinoade Ecumenice al Patrulea, al Cincilea, al Şaselea şi al Şaptelea, monofiziţilor, monoteliţilor şi monoenergiştilor, Anatema!

12.Tuturor eutihienilor şi monoteliţilor şi iacobiţilor şi tuturor ereticilor, Anatema!

13.Celor care predică şi învaţă pan-erezia ecumenismului sincretist, inter-creştin şi inter-religios, Anatema!”

  1. Masoneriei, Francmasoneriei şi tuturor ereticilor şi ereziilor din toate timpurile, Anatema!

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*